Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in het kort

JB-academy (Kamer van Koophandel: 17264798), hierna te noemen JB-Academy, verleent u hierbij toegang tot www.jb-academy.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

JB-Academy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jb-Academy spant zich in om de inhoud van www.jb-academy.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.jb-academy.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JB-ACADEMY.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.jb-academy.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.jb-academy.nl. Jb-Academy oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.jb-academy.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan JB-Academy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JB-Academy en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JB-Academy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De bezoeker is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de uitkomsten die hij of zij verkrijgt door het bekijken van de video’s invullen van werkboeken etc.

Volledige algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van J.J.J. Baelemans h.o.d.n. Joost Baelemans, gevestigd te `haghorst en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17264798

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door J.J.J. Baelemans, hierna te noemen de gebruiker.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht.

3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Indien de wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De gebruiker is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien hij gronden heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen.

4. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor. Deze stukken mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospecti en dergelijke, worden door de gebruiker niet teruggegeven of bewaard.

6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, waaronder onder meer begrepen medische gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

8. Bij iedere overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van diensten door de gebruiker is sprake van een inspanningsverbintenis en wordt een door de wederpartij te behalen resultaat nagestreefd.

Artikel 3 Prijs en prijsaanpassing

1. Alle geoffreerde prijzen zijn gesteld in Nederlandse valuta, zijn bindend en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

3. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De gebruiker ontbindt alsdan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) danwel heeft de gebruiker het recht om alsdan de prijsverhoging niet door te voeren en de overeenkomst in stand te laten.

4. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de vervoers- of emballagekosten.

5. Het honorarium van de gebruiker wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden de wederpartij op diens verzoek ter hand gesteld.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren.

Artikel 4 Zichttermijn bij levering van zaken

1. De in dit artikel opgenomen afkoelingsperiode geldt enkel ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de gebruiker zaken heeft verkocht en geleverd. De zichttermijn geldt niet ingeval van de levering van diensten.

2. Het aanbod van de gebruiker houdt tevens een zichttermijn van veertien dagen in, behoudens expliciet in het aanbod vermelde uitsluitingen hierop en bederfelijke waar, ingaande op de dag van ontvangst door de wederpartij. Tijdens deze zichttermijn heeft de wederpartij een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

3. Tijdens de zichttermijn dient de wederpartij zorgvuldig om te gaan met de ontvangen goederen. Hij zal het geleverde slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Ingeval hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde product, met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, ongebruikt en voorzien van aangehechte barcode/ prijskaart en productomschrijving aan de gebruiker retourneren overeenkomstig de door de gebruiker verstrekte instructies. De verzendkosten verbonden aan de retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

4. Ontbinding moet schriftelijk worden ingeroepen door de wederpartij en de wederpartij moet het/de geleverde product(en) onmiddellijk retour zenden met inbegrip van alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele verpakking. Kosten verbonden aan en het risico van terugzending komt voor rekening van de Wederpartij.

5. Binnen dertig dagen na ontvangst van het/de product(en), zal de gebruiker een reeds betaald aankoopbedrag te vermeerderen met de door de wederpartij betaalde standaardkosten van de verzending aan de wederpartij aan de wederpartij terugstorten. Extra kosten ten gevolge van een door de wederpartij gekozen bezorgwijze en de kosten van de retourzending worden niet terugbetaald.

6. De gebruiker heeft het recht om retour gezonden producten te weigeren of een gedeelte terug te betalen, indien het vermoeden bestaat dat het/de product(en) reeds zijn gebruikt, geopend of door buiten toedoen van de gebruiker is beschadigd.

Artikel 5 Garantie, onderzoek, reclamatietermijn en verjaringstermijn

1. De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Hetgeen in dit artikel is vermeld, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in deze voorwaarden vermelde garantie geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de wederpartij toekent.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

5. De wederpartij dient alle ontvangen goederen direct na ontvangst te controleren en gebleken gebreken binnen bekwame tijd aan de gebruiker te melden.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de gebruiker en de door hem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 6 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot de foto’s op de website van de gebruiker, trainingsschema’s, (voedings)adviezen, etc. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Door het aangaan van een overeenkomst met de gebruiker geeft de wederpartij toestemming aan de gebruiker om foto’s en/of films die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden.

3. De wederpartij geeft toestemming om per e-mail te worden benaderd door de gebruiker en daartoe op een mailinglijst wordt geplaatst.

Artikel 8 De uitvoering van de overeenkomst

1. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus geleverde apart te factureren.

2. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden schriftelijk door de gebruiker bevestigd.

3. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering (van bepaalde werkzaamheden) door derden te laten bijstaan danwel deze door derden te laten uitvoeren.

4. Het bepaalde tijdstip waarop of de bepaalde termijnen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding daarvan geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen (van de tardieve prestatie).

5. De wederpartij is gehouden om voorafgaand aan het afnemen van diensten een intakegesprek te hebben met de gebruiker en het door de gebruiker ter beschikking te stellen anamneseformulier volledig en naar waarheid ingevuld voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de gebruiker ter hand te stellen. Een wijziging in de (medische) gegevens dient de wederpartij omgaand aan de gebruiker kenbaar te maken.

6. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op de overeengekomen prijs. Indien de wederpartij niet kan deelnemen aan de uit te voeren dienst op de overeengekomen dag en uur dient de wederpartij de gebruiker daarvan uiterlijk 24 uur vooraf melding te doen.

7. De wederpartij is gehouden om de af te nemen diensten af te nemen binnen de daarvoor gestelde termijn.

8. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de gebruiker in de ruimste zin van het woord.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De wederpartij verklaart dat hij/zij deelneemt aan (een) activiteit(en) die mede sportieve activiteiten inhoudt/ inhouden en de wederpartij verklaart zich hierna bewust te zijn en op eigen risico hieraan deel te nemen.

2. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien de gebruiker zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de gebruiker zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor een door de wederpartij opgelopen blessure, ongeval en/of letsel van welke aard dan ook.

4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

5. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.

6. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of enig persoon namens hem onder zich heeft.

7. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van enig goed van de gebruiker dat de wederpartij onder zich heeft.

Artikel 10 Overmacht

1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker hiervan ten spoedigste mededeling aan de wederpartij.

Artikel 11 Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen. Alle betalingen door de wederpartij strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. De gebruiker kan een aanbod tot betaling dat hiervan afwijkt weigeren zonder in verzuim te geraken.

3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten, die door partijen gesteld op 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van €40,00.

4. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factu(u)r(en) schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

6. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

7. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.

8. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker hoe ook ontstaan is nagekomen.

Artikel 12 Ontbinding en slotbepalingen

1. Indien een wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn of haar verplichtingen nakomt, alsmede ingeval van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsanering, liquidatie of overlijden, is de gebruiker gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst danwel een gedeelte daarvan te ontbinden waarbij alle verschuldigde bedragen ineens opeisbaar zijn.

2. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopvedrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.

3. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij worden in eerste instantie aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de gebruiker. Het staat de gebruiker te allen tijde vrij om de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij te adiëren.